woensdag 23 augustus 2017

Newton's Nook Design & Chibitronics Fun

This week Newton's Nook Designs and Chibitronics are partnering for a fabulous inspiration week! All week long both design teams will be sharing ways to light up your cards using Chibi lights with Newton's Nook Designs stamps! Today Naki and me are showing our projects.                * Deze week werkt Newton's Nook Designs en Chibitronics samen voor een fantastische inspiratieweek! De hele week lang zullen beide ontwerpteams ideeën delen om uw kaarten op te lichten met Chibi-lichten en  Newton's Nook Designs stempels ! Vandaag vertonen Naki en ik onze projecten.

Here is what I made...                * Here is wat ik maakte...


I was very excited to work with the lights and immediately had the idea of ​​using the pumpkin. The pumpkin face is perfect to burn a light behind when I covered it with vellum paper. For my first card I wanted to make it a bit easier and thus made a circuit with one yellow light. I continued my card with a nice text of the "Fall-ing for you" stamp set and the cat of the slightly newer "Furr-ever Frieds" stamp set.                * Ik was super benieuwd om eens met de lichtjes te werken en had meteen het idee om de pompoen te gebruiken. Het pompoenengezicht is perfect om een lichtje in te branden nadat ik het met semi-transparant papier bedekte. Voor mijn eerste kaartje wilde ik het even gemakkelijk maken en maakte dus een circuit met één geel lichtje. Ik werkte mijn kaartje verder af met een leuk versje van de "Fall-ing for you" stempel set en de poes van de het iets nieuwere 'Furr-ever Frieds" stempel set.Luckily, a tool there was some help to burn the light. In the starter's kit, there is a little book explaining things and giving different ideas to create a particular circuit.                * Om het lichtje te doen branden was er gelukkig een hulpmiddel. In de starters kit zit namelijk een boekje uitleg en geeft het verschillende ideetjes om een bepaald circuit kan maken.


 
For my second card I wanted to go a little more difficult; I tried a card with three lights. After I made the circuit as above, I used the smallest star of the "Cosmic Newton" dies set and covered the stars with vellum. I finished my card with our witch Newton, clouds and enamel stars.                * Voor mijn tweede kaartje wilde ik iets moeilijker gaan; ik probeerde een kaartje met drie lichtjes. Nadat ik het circuit maakte zoals hierboven, gebruikte ik hiervoor de kleinste ster van de "Cosmic Newton" snijmall set en bedekte het weer met semi transparant papier. Ik werkte mijn kaartje af met onze heks Newton, wolken en enamel sterretjes. 


I have to admit that I found this difficult, but the end result is very nice. I also have a lot of lights left, so I'll definitely use them again!                 * Ik moet toegeven dat ik dit wel moeilijk vond, maar het eindresultaat is super fijn. Ik heb ook nog lichtjes over, dus die ga ik vast nog wel eens gebruiken!


Would you like to win a prize pack including a Starter Kit from Chibitronics and a $30 store credit to Newton’s Nook Designs? Here's how to win: Leave a comment on the NND & Design Team blog posts using Chibitronics products all week (Aug 21-25) to enter. One winner will be randomly chosen from blog posts throughout the week so the more posts you leave comments on the better your chances are of winning! You have until Friday August 25th at midnight CST to comment. The winner will be announced on the NND blog post on Monday, August 28th.                * Wilt je een prijspakket winnen, inclusief een Starter Kit van Chibitronics en een $30 winkelkrediet van Newton's Nook Designs? Hier kan je zien hoe je kan winnen: Laat een reactie achter op de blogs van NND & Design Team die gebruik maken van de Chibitronics producten doorheen de hele week (21-25 augustus). Één winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle blog berichten gedurende de week, dus hoe meer berichten je achter laat hoe meer je kans stijgt om te winnen! Je hebt nog tot vrijdag 25 augustus t.e.m. middernacht CST om te reageren. De winnaar wordt op maandag 28 augustus aangekondigd op de NND blog.

Chibitronics will also be giving away a prize pack! Make sure to visit the Chibitronics blog each day this week for more inspiration and leave comments there for another chance to win!                * Chibitronics zal ook een prijspakket weggeven! Zorg ervoor dat je elke dag van deze week ook de Chibitronics-blog bezoekt om meer inspiratie en reacties achterlaten voor nog een kans om te hun prijspakket te winnen!

http://www.newtonsnookdesigns.com/furr-ever-friends/ http://www.newtonsnookdesigns.com/furr-ever-friends-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pick-a-pumpkin/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pick-a-pumpkin-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fall-ing-for-you/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-boo-tiful-night/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cosmic-newton-die-set/

maandag 21 augustus 2017

Smoochy Hallo

Hello everyone, today I have made a nice and simple card with the Els Brige's products.                * Hallo iedereen, vandaag heb ik een leuk en eenvoudig kaartje gemaakt met Els Brige haar producten.


First of all, I made the background to use the 'smooching' technique. For the technique, I rubbed the ink pad of my distress ink on a plastic (I just used stamp packaging). Then I spat some water on the plastic and then I pushed my paper into the ink. So I did it twice; First with blue and then with the green ink, but dried the paper in-between.                * Allereerst maakte ik de achtergron doot de 'smootching' techniek te gebruiken. Voor techniek wreef ik het inktkussen van mijn distress ink op plastiek (ik gebruikte hiervoor gewoon stempel verpakking). Vervolgens spreyde ik wat water erop en  duwde nadien mijn papier in de inkt. Ik deed het dus 2 keer; eerst met blauw en daarna met de groene inkt, maar liet het papier tussen door wel drogen.

 

 After cutting out a star motif from half-transparent paper, I cut the word hello and my paper for the matching stamp 'een kaartje voor jou' (= 'A card for you').               * Nadat ik uit half-doorschijnend papier een sterrenmotief sneed, sneed ik ook het woord hallo uit en mijn papiertje voor de bijpassende stempel 'een kaartje voor jou'. 


Hopefully you liked it; See you next time.                * Hopelijk vonden jullie het leuk; tot de volgende.

https://www.elsbrige.com/shop/hallo-woordstans/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679

vrijdag 18 augustus 2017

Whimsy Stamps Release: Day 2

Hello and welcome on the last day of the August Release from Whimsy Stamps.Today I've something extra special hihi. I'm showing the new "See Ya Later Alligator" stamp set. This is the last stamp set I illustrated for Whimsy Stamps.                * Hallo en welkom op de laatste dag van de augustus release van Whimsy Stamps. Vandaag heb ik iets extra speciaal hihi. Ik laat de nieuwe "See Ya Later Alligator" stempelset zien. Dit is de laatste stempel set die ik voor Whimsy Stamps heb geïllustreerd.


This stamp set is inspired by my trip in December; South Africa. It was very rainy in the period we visited Africa. That's why the rivers in the wild parks where higher than usual. One of the mornings we could see a crocodile so close looking for some fishes. This was such an amazing experience, so I had to make something with a crocodile. For the stamp set I tried to mix and match funny sentiments with illustrations. Below you can see a close up:                * Deze stempel set is geïnspireerd door mijn reis van december; Zuid-Afrika. Het was erg regenachtig in de periode dat we Afrika bezochten. Daarom waren de rivieren in de wilde parken hoger dan gebruikelijk. Een van de ochtenden konden we een krokodil van zo dicht bij zien zoeken naar wat vissen. Dit was zo'n geweldige ervaring, natuurlijk moest ik iets maken met een krokodil. Voor de stempelset heb ik geprobeerd om grappige boodschappen te combineren met illustraties. Hieronder zie je een close-up:


I hope you see the versatility in this stamp set. On my card I made a scene for I friend I need to see more often.                 * Ik hoop dat je de veelzijdigheid in deze stempel set ziet. Op mijn kaart heb ik een scène gemaakt voor een vriend die ik vaker moet zien.


I hope you catch up with some friends in the weekend!                * Ik hoop dat jullie dit weekend ook wat verloren tijden met vrienden kunnen inhalen!
http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-add-sentiment/